GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Alimoprojekt spol. s r.o.
se sídlem: U První baterie 17/768, Praha 6, 162 00
IČ: 16189655
kontaktní údaje: jednatel Ing. René Horejš, alimo@alimoprojekt.cz

2. Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluvního vztahu s obchodním partnerem. Osobní údaje získává správce zejména od subjektu údajů a také z veřejných evidencí a rejstříků.
Právním základem zpracování osobních údajů je splnění zákonné povinnosti správce, za účelem zajištění ochrany oprávněných zájmů správce při plnění smluv, provádění opatření před jejich uzavřením na žádost subjektů osobních údajů.

3. Kategorie subjektů osobních údajů

 • dodavatelé a odběratelé správce, obchodní partneři
 • zaměstnanci správce
 • případně další subjekty, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních vztahů

4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • identifikační a kontaktní údaje obchodních partnerů správce – název společnosti, sídlo, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, jméno zaměstnance obchodního partnera
 • identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců správce – jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • platební údaje – číslo bankovního účtu, variabilní symboly, další údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek
 • údaje stanovené příslušnými právními předpisy pro vedení mzdové agendy
 • případně v minimálním rozsahu další údaje, které jsou nezbytné pro plnění smluvního vztahu s obchodním partnerem

Alimoprojekt spol. s r.o. neshromažďuje od svých obchodních partnerů žádné údaje, které nesouvisejí s podnikáním ani žádné citlivé osobní údaje.

5. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je správce pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněn poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, zejména:

 • smluvnímu obchodnímu partnerovi,
 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu,  exekutory, notáře, soudní komisaře apod.,
 • dodavatelům právních, daňových a účetních služeb,
 • příp. dalším pokud je to nezbytně nutné pro plnění smluvních povinností.

6. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají ve vztahu ke svým osobním údajům a jejich zpracování správcem práva vyplývající z příslušných právních předpisů. Zejména se jedná o právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
Subjekty osobních údajů mohou v případě dojmu, že zpracování jejich osobních údajů není prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy nebo je v rozporu s požadavky na ochranu osobnosti nebo soukromí, požádat správce o vysvětlení, sdělení bližších podrobností a/nebo odstranění závadného stavu, a to na adrese sídla správce osobních údajů.

7. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě a adekvátně zabezpečeny. Osobní údaje budou uchovávány v rozsahu nezbytném pro plnění smluvních povinností a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků z těchto vztahů plynoucích, tzn. do doby, dokud se mohou práva a povinnosti stát předmětem soudního sporu. Osobní údaje mohou být též uchovávány ve lhůtách daných právními předpisy (např. zákon o účetnictví , zákon o daních z příjmů apod.). Osobní údaje budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
 • správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 • správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

9. Další informace

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.